Algemene voorwaarden

  1. Op alle transacties met Van de Bunt, zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Van de Bunt alleen wanneer zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Een verwijzing naar eigen voorwaarden, van welke aard dan ook, door de afnemer/opdrachtgever, wordt door Van de Bunt niet aanvaard.
  2. Mondelinge afspraken met, of toezeggingen door employees of vertegenwoordigers van Van de Bunt verbinden Van de Bunt niet, tenzij en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk zijdens Van de Bunt bevestigd.
  3. Tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle offertes zijdens Van de Bunt vrijblijvend, en elke prijsopgave onder voorbehoud van prijswijziging en exclusief BTW.
  4. Levering van kleine kantoorproducten, kantoormachines en kantoormeubelen vindt plaats vanuit het magazijn van Van de Bunt. Prijzen gelden af magazijn en reizen voor het risico van de afnemer/opdrachtgever. Voor verzending wordt de normale vracht in rekening gebracht. Meubelen worden geleverd "begane" grond . De noodzaak van inhuizen, takelen, monteren en opstellen, dient vooraf te worden gemeld en zullen worden berekend indien deze diensten door Van de Bunt dienen te worden verricht.
  5. De aansprakelijkheid voor Van de Bunt uit hoofde van een met Van deBunt gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de verplichting welke Van de Bunt op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij direct of indirect is uitdrukkelijk uitgesloten.
  6. De uit de overeenkomst voortvloeiende facturen van Van de Bunt dienen door afnemer/opdrachtgever, zonder eigenmachtige korting, binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag der factuur aan Van de Bunt een maandelijks interest verschuldigd van 1% per maand van het factuurbedrag. Alle door Van de Bunt te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de debiteur. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van €50,00.
  7. Alle door Van de Bunt geleverde goederen, alsmede de aangevoerde materialen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever/afnemer, uit welke hoofde ook, jegens Van de Bunt verschuldigd is, eigendom van Van de Bunt. Van de Bunt is door de opdrachtgever/afnemer onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst gemachtigd de geleverde goederen en aangevoerde materialen terug te halen.
  8. Ingeval van overmacht, waaronder tevens wordt begrepen de van de wil van Van de Bunt onafhankelijke omstandigheden waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd, geeft Van de Bunt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor ten hoogste 6 maanden dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Van de Bunt tot enig schadevergoeding gehouden zal zijn.
  9. Indien de afnemer/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit een daarmede samenhangende (nadere) overeenkomst voort- vloeit, wordt de afnemer/opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn, en is Van de Bunt gerechtigd, te harer keuze, hetzij de uitvoering harerzijds van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Van de Bunt tot enig schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten. Als dan wordt de overeengekomen prijs direct opeisbaar en is de afnemer/opdrachtgever gehouden om de overeengekomen prijs te betalen.